Fortsæt til hovedindholdet

Fonde og tilskud: 
Få råd til skovrejsning

ØKONOMI

Serie: Folkekirkens jorder

Dyk ned i vores tema om folkekirkens jorder med fokus på alternative måder, menighedsrådene landet over kan forvalte deres jordområder mere bæredygtigt end bortforpagtning til konventionelt landbrug.

 

For jord er ikke bare jord. Jord er også det potentiale, der ligger i jorden. Hvad vi bruger den til – og hvad vi vælger ikke at bruge den til – har stor betydning for både vores miljø og klimaet. For mangfoldigheden af liv. Biodiversiteten. 


Folkekirken er Danmarks tredjestørste jordejer. Det stiller krav om ansvarlig og bevidst jordforvaltning – og det giver mulighed for at gøre en grøn forskel. 

Der er flere danske og europæiske fonde, der kan give økonomisk støtte til skovrejsning på kirkens jord. 

Det er vigtigt at undersøge de enkelte fondes krav og retningslinjer for at sikre, at ens projekt opfylder deres krav og kan opnå støtte.

Derudover kan det være en god idé at få hjælp fra en erfaren fundraiser eller rådgiver til at finde og ansøge om de relevante fonde. 

Finansiering af skovrejsning

Der er et generelt ønske om mere skov i Danmark og der findes efterhånden flere muligheder for at få medfinansiering til sit skovrejsningsprojekt. 

Her er listet en række finansieringsmuligheder, det kan være relevant at undersøge:

 • Klimaskovfonden er en uafhængig forvaltningsenhed, hvor lodsejere kan søge om finansiering af skovrejsningsprojekter. Fondens fokus er på skov, der kan sikre et godt CO2-optag, men andre værdier som f.eks. biodiversitet og rekreative muligheder indgår også.
   
 • Nyskovfonden er en almennyttig fond, hvis formål er at arbejde for et bedre klima og rigere natur, især ved at rejse skov i Danmark. Derfor yder de økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter.
  Nyskovfonden betaler for skovrejsning og pleje af arealet i tre år på betingelse af, at skoven opnår status som fredskov. For at komme videre med jeres projekt hos Nyskovfonden skal I have udarbejdet en forhåndsgodkendelse.
   
 • Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet.
   
 • Offentlig støtte fra vandværker: For skovrejsningsprojekter i indvindingsoplande har du mulighed for at kombinere støtte fra Klimaskovfonden med erstatning for tabt dyrkningsværdi fra det lokale vandværk. Du opnår støttetilkendegivelsen gennem henvendelse til dit lokale vandværk, hvis vandselskabet bakker op om samarbejdet mellem Klimaskovfonden, DANVA og Danske Vandværker. Det er det enkelte vandselskab som afgør, om de vil støtte projektet og give erstatning for tabt dyrkningsværdi.
   
 • Naturstyrelsen (Statsskovvæsnet) rejser offentlig skov – ofte i samarbejde med vandselskaber og kommuner. Fokus for den offentlige skovrejsning er bynær skov, der samtidig sikrer grundvandet.
   
 • Kommunal medfinansiering. Mange kommuner i hele landet har lavet klimaplaner, hvor skovrejsning indgår som et middel til at nedbringe kommunens CO2-udledninger. Kommunerne gør det blandt andet ved at opkøbe landbrugsjord og tilplante. Men jord er dyrt. Det kan derfor tænkes, at kommuner med klimaambitioner kan være interesserede i fælles projekter, hvor kirken stiller jorden til rådighed, og kommunen tilplanter og måske også efterfølgende passer skoven.
  Som en den af den kommunale medfinansiering kan man også undersøge, om det er muligt at hente støtte i de såkaldte LAG-midler.
   
 • Der findes en tilskudsordning under Landbrugsstyrelsen, som kan søges af private og kommunale lodsejere. Kirkens jord betragtes som statslig og det er derfor ikke muligt for kirkerne at søge tilskud den vej.
   

Læs mere om skovrejsning på kirkejord