Fortsæt til hovedindholdet

Regler for affaldssortering og bortskaffelse

Hvem er omfattet af affaldsbekendtgørelsen? Hvordan skiller man sig af med sit affald? Hvor mange fraktioner skal man sortere sit affald i?

Fra januar 2023 skal alle virksomheder sortere deres husholdningslignende affald. Dette gælder også for kirkegårde, sogne, provstier og stifter, som også selv er ansvarlige for bortskaffelse af deres affald.

Affaldsbekendtgørelsen

I bekendtgørelsen om affald fra 2021 står der, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald senest d. 31. december 2022. En virksomhed er ifølge bekendtgørelsen defineret som en organisation, der er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR) (Bekendtgørelse om affald, 2021, kapitel 2, § 3, punkt 40). Det betyder, at folkekirkelige enheder herunder både kirkegårde, sogne, provstier og stifter med et CVR-nummer er omfattet bekendtgørelsen. Herefter benævnes disse som folkekirkelige enheder.

Bortskaffelse af affald

Folkekirkelige enheder har pligt til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. Der er forskellige muligheder for bortskaffelse af det sorterede affald alt afhængig af hvilke typer af afflad og hvor store mængder affald, der produceres.

 • Hvis kommunen tilbyder det, kan man bruge den kommunale affaldsordningen
 • Man kan indgå en aftale med en godkendt affaldsindsamler
 • Man kan selv aflevere udvalgte typer affald på genbrugsstationen mod betaling

I de fleste kommuner er det muligt at få vejledning om lokale forhold. Kontakt din kommune ved eventuelle spørgsmål vedrørende sortering og afhentning af affald.

Inden man indgår en aftale med enten kommunen eller en anden privat affaldsindsamler, er det en fordel, at man ved hvor meget og hvilken type affald, man producerer.

Sortering i fraktioner

Affaldsbekendtgørelsen omfatter hele landet, hvilket blandt andet betyder at alle folkekirkelige enheder skal sortere deres affald i de samme fraktioner. Husholdningslignende affald skal sorteres i 10 fraktioner:

 • Madaffald
 • Papiraffald
 • Papaffald
 • Glasaffald
 • Metalaffald
 • Plast, hård og blød
 • Mad- og drikkekartonaffald
 • Farligt affald
 • Tekstilaffald
 • Restaffald


Udover det husholdningslignende affald, skal folkekirkelige enheder sortere alt det øvrige affald der er egnet til genanvendelse. Ifølge affaldsbekendtgørelsen gælder dette bl.a. for:

 • Haveaffald
 • Træaffald
 • Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

(Bekendtgørelse om affald, 2021, kapitel 9, § 60-64)

 

Kilde

Bekendtgørelse om affald, LBK nr. 2512 af 10/12/2021 Affaldsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)