Fortsæt til hovedindholdet
Baggrund og organisering
Baggrund

Baggrund for Folkekirkens Grønne Omstilling

En bevilling på næsten 18,7 mio. kr. skal fra 2022 til og med 2025 hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til samfundets grønne omstilling. Med afsæt i fem konkrete målsætninger er arbejdet nu i gang.

Foto: Ard Jongsma

 

Folkekirkens Grønne Omstilling er et ambitiøst, landsdækkende projekt, hvis formål er at tage hele folkekirken i en grønnere retning.

En samlet folkekirke bakker op

Projektet har været undervejs siden starten af 2020, hvor der fra de forskellige folkekirkelige aktører har lydt opbakning til den nationale klimaindsats. Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har alle tilkendegivet at støtte retningen af og intentionerne med Folketingets målsætninger, og at ville have fokus på at understøtte arbejdet med den grønne omstilling i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsadministrationer og andre fællesfondsinstitutioner. Det er således en samlet folkekirke, der vil bidrage til samfundets grønne omstilling. Også Kirkeministeriet støtter op om intentionerne og indgår aktivt i det fælles samarbejde.

Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling.

Ane Halsboe-Jørgensen, kirkeminister

Den klimabevidste tilgang er ikke ny i folkekirken. Gennem de senere år er mange lokale initiativer i såvel menighedsråd som provstiudvalg blevet iværksat, ligesom arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd siden 2009 har arbejdet målrettet med at inspirere til og fremme klima- og miljøtiltag i danske kirker. 

Den forestående indsats omfatter hele folkekirken. Dermed ikke kun det, der sker i de lokale kirker og sogne, men også i stiftsadministrationer og de øvrige fællesfondsinstitutioner. Flere stiftsadministrationer har eksempelvis gennemgået de kriterier, som Grøn Kirke har opstillet, og er nu ”certificeret” som grønne kirkelige organisationer, herunder stiftsadministrationerne i Roskilde og Aarhus, mens andre stiftsadministrationer er undervejs i processen. 

Det lokale har stor betydning

Det vil især være på det lokale niveau, at indsatsen for at omstille organisationen til en mere klimavenlig folkekirke vil have stor betydning. Der er enighed om at understøtte dette arbejde og at udbrede kendskabet til de mange gode initiativer, der allerede er iværksat. 

Bæredygtige løsninger og overvejelser indgår i dag allerede i mange menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd og ofte også i den løbende dialog mellem parterne.

Det lokale engagement og bevidstheden om bæredygtige løsninger og grøn forvaltning i folkekirken er i forvejen generelt høj - men kan øges og udbredes yderligere. Ønsket er derfor at stille redskaber til rådighed for menighedsrådene, så de på en håndgribelig måde kan inddrage klimahensyn, energiforbrug og bæredygtighed sammen med de økonomiske effekter i planlægning af ethvert nybyggeri, vedligeholdelse, renovering og daglig drift af folkekirkens bygninger og kirkegårde samt drift og afgrøder mv. på folkekirkens jorder.

Ry Kirke

Fem målsætninger

Arbejdet for grøn omstilling i folkekirken skal understøttes gennem tværgående initiativer på landsplan i det nye samarbejde.

I fællesskab har biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet formuleret fem overordnede målsætninger, der tilsammen danner udgangspunktet for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling:

 • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres
  • Folkekirkens nuværende landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse (fx økologi, urørt skov, våde engområder, naturfælled).
  • På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
  • Der skal arbejdes for at fremme nye incitamenter samt for at fjerne hindringer for at ændre anvendelsen af jorderne.
    
 • CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
  • Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås (energirapport).
  • Energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres og igangsættes.
  • Nyanskaffelser af installationer og materiel skal være miljø- og energirigtige. 
    
 • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
  • Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes.
  • Genanvendelsen skal være på samme niveau som fra husholdninger.
  • Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt. 
    
 • Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres
  • Indkøb i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
  • Varetransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
  • Persontransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
    
 • Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund
  • Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene.
  • Folkekirken er en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.
  • Folkekirken samskaber med regioner, kommuner og øvrige lokale aktører om konkrete tiltag.

 

Beskrivelsen af hele den samlede indsats og detaljeret beskrivelse af de fem målsætninger ses her.


Projektets fem indsatsområder:

 • Kirkens jorder
 • Energiforbrug
 • Affald
 • Indkøb og transport
 • Inspiration og samskabelse

Hvem står bag projektet?

Bag projektet står en styregruppe med repræsentanter fra et bredt udsnit af folkekirken og en udførende projektgruppe. Læs mere om organisationen bag her. 

Afrapporteringer

Folkekirkens Grønne Omstilling gør løbende status over projektet. Hvad er sket det forgangne år? Er målsætningerne nået? 

Find afrapporteringen for fase 1: 2021-2022 her.

De fem indsatsområder:

Link til siden om kirkens jorder
Link til siden om energiforbrug
Link til siden om affald
Link til siden om indkøb og transport
Link til siden om inspiration og samskabelse