Fortsæt til hovedindholdet
Om Folkekirkens Grønne Omstilling
Om FGO

Om Folkekirkens Grønne Omstilling

Folkekirkens Grønne Omstilling er et ambitiøst, landsdækkende initiativ med bred opbakning fra den samlede folkekirke. Formålet at tage hele folkekirken i en grønnere retning gennem målrettede, strategiske indsatser.

Arbejdet understøtter de lokale menighedsråds indsatser for grøn omstilling med vejledning, vidensdeling og landsdækkende initiativer inden for følgende fokusområder: Jorder, energi, affald, transport og indkøb samt inspiration og samskabelse.

Ud fra disse fokusområder har biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet i fællesskab formuleret en række målsætninger som grundlag for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling.

målsætning

Folkekirkens jorder

Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres
 

 • Folkekirkens nuværende landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse (fx økologi, urørt skov, våde engområder, naturfælled).
   
 • På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
   
 • Der skal arbejdes for at fremme nye incitamenter samt for at fjerne hindringer for at ændre anvendelsen af jorderne.
målsætning

Energi og bygninger

CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
 

 • Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås (energirapport).
   
 • Energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres og igangsættes.
   
 • Nyanskaffelser af installationer og materiel skal være miljø- og energirigtige.
målsætning

Affald

Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
 

 • Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes.
   
 • Genanvendelsen skal være på samme niveau som fra husholdninger.
   
 • Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt. 
målsætning

Indkøb og transport

Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres
 

 • Indkøb i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
   
 • Varetransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
   
 • Persontransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
målsætning

Inspiration og samskabelse

Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund
 

 • Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene.
   
 • Folkekirken er en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.
   
 • Folkekirken samskaber med regioner, kommuner og øvrige lokale aktører om konkrete tiltag.

Det vil især være på det lokale niveau, indsatsen for at omstille organisationen til en mere miljø- og klimavenlig folkekirke vil have stor betydning. Der er enighed om at understøtte dette arbejde og at udbrede kendskabet til de mange gode initiativer, der allerede er iværksat. 

Ønsket er derfor at stille redskaber til rådighed for menighedsrådene, så de på en håndgribelig måde kan inddrage klimahensyn, energiforbrug og bæredygtighed i planlægning af ethvert nybyggeri, vedligeholdelse, renovering og daglig drift af folkekirkens bygninger og kirkegårde samt i forvaltningen af folkekirkens jorder.