Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Data om folkekirkens arealer findes nu på Miljøportalen

Nu er det blevet endnu nemmere for kommunale aktører og andre, der arbejder professionelt med arealanvendelse at få overblik over kirkernes mange jordlodder. Et nyt samarbejde med Danmarks Miljøportal gør det nemlig muligt at hente data om folkekirkens marker og øvrige arealer direkte via Miljøportalen. Miljøportalen bruges af en lang række kommuner, organisationer etc. som fælles værktøj til at håndtere klima- og miljøudfordringerne og kabalen med forvaltning af jordarealerne i Danmark.

Af Tove Krogsgaard, Folkekirkens Grønne Omstilling

For snart et år siden offentliggjorde Folkekirkens Grønne Omstilling et nyt digitalt GIS-kort med data om alle folkekirkens arealer. Kortværktøjet blev taget imod med begejstring og stor opmærksomhed både internt i folkekirken og eksternt, herunder hos kommuner og andre offentlige og private organisationer. Siden lanceringen i september 2023 har over 3000 besøgende benyttet sig af værktøjet, som kombinerer en hidtil uset mængde data om kirkens jorder og skaber overblik over blandt andet folkekirkens marker, skove og kirkegårde samt viser potentialer for mere klima- og miljøvenlig anvendelse af arealerne.

Siden offentliggørelsen har Folkekirkens Grønne Omstilling modtaget en lang række henvendelser fra eksterne aktører med interesse i kortet og data derfra. Nu er det efterspurgte overblik tilgængeligt via Miljøportalen.dk. Her kan data om folkekirkens arealer kombineres med datalag fra forskellige organisationer samt egne dataværktøjer for et mere dybdegående indblik i mulighederne for grønnere arealforvaltning og -planlægning.

Fælles om grønne forandringer

Biskop i Helsingør Stift, Peter Birch, der er formand for Folkekirkens Grønne Omstilling, glæder sig over, at folkekirken kan bidrage til den fælles indsats for klima og miljø på tværs af organisationer. Han ser det som et stærkt signal om, at folkekirken vil den grønne omstilling og ikke mindst viser sig som en ansvarlig aktør i det samfund, den er en del af. Han siger:

     "Som en af landets allerstørste jordejere er det afgørende, hvordan folkekirken driver sine mange arealer. Derfor er det glædeligt og giver mening, at dataene om folkekirkens jorder nu er tilgængelige for alle, ikke blot i vores eget GIS-værktøj, som allerede bruges flittigt, men også i det fælles værktøj der er til rådighed via Danmarks Miljøportal. På den måde kan informationerne komme ud og skabe konkrete grønne forandringer i samspil med andre aktører". 

Folkekirkens jorder er spredt ud over mange jordlodder og fordelt på omkring 587 sogne, og det gør det ekstra oplagt at se på, hvor og i hvilke lokale sammenhænge, folkekirkens jorder kan indgå i samarbejder på tværs om mere bæredygtig forvaltning af landets arealer.

Data om folkekirkens arealer er tilgængelige via Miljøportalens lagvælger fra juni 2024, og Danmarks Miljøportal skriver selv om samarbejdet: ”Vi er meget glade for at kunne tilføje By-, Land- og Kirkeministeriet til datasamarbejdet omkring Danmarks Miljøportal. Det betyder, vi er nu oppe på 18 organisationer, der leverer data til brug for den grønne omstilling”.

 

Data er fordelt på to lag og kan findes under følgende titler ”Arealer ejet af folkekirken” og ”Marker ejet af folkekirken”. De kan desuden hentes som webservice som WMS og WFS.

 

Fakta

Om GIS-kortet over folkekirkens jorder

  • Det digitale kort over folkekirkens jorder blev offentliggjort september 2023 med det formål at skabe overblik og gøre det nemmere at forvalte folkekirkens arealer på mere klima- og miljøvenlige måder.
  • Kortet giver mulighed for at kombinere informationer om folkekirkens arealer, fredningszoner omkring kirkerne, BNBO’er (beskyttede områder nær drikkevandsboringer) og meget andet.
  • Mange kirker er godt i gang med eksempelvis omlægning til økologi, skovrejsning eller andre naturområder. Fortsat drives langt de fleste af jorderne dog som konventionelt landbrug gennem bortforpagtningsaftaler.
  • Folkekirkens GIS-kort modtog stor interesse efter offentliggørelsen, og mange kommuner og private leverandører har siden henvendt sig med forespørgsler om at få adgang til at hente data ud og kombinere det med egne data, hvilket nu er muligt via Danmarks Miljøportal.
Fakta

Om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er ejet af staten, regionerne og kommunerne. Her stilles data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til rådighed for såvel myndigheder som private og virksomheder. Brugerne omfatter bl.a. kommuner, regioner, staten, NGO’er, forskningsinstitutioner, borgere, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

 

miljoeportal.dk

Fakta

Om folkekirkens arealer

  • Den danske folkekirke er samlet set Danmarks tredjestørste jordejer
  • Cirka 8.500 hektar er landbrugsjord. Heraf dyrkes cirka 950 ha økologisk, svarende til 11,4 procent (2019)
  • Cirka 2.800 ha er skov
  • Herudover ejer folkekirken i alt cirka 5100 ha kirkegårde, eng, kyst, veje, kirker, p-pladser etc.
  • Jordlodderne er fordelt på ca. 587 sogne, og det er de lokale menighedsråd, der sidder med ejerskabet, ansvaret og beslutningsretten for forvaltning af jorderne. 

Kilde: Aarhus Universitet (2019)